www.antwerp.christmas

Ga naar alle steden en gemeenten

Zeer belangrijke voorafgaande voorwaarde naar Belgisch Recht:

 

Deze website is opgesteld gebruikmakend van zeven talen - Nederlands, Frans, Duits, Engels, Spaans, Koreaans en Japans - en elke vertaling dient naar bestvermogen te worden begrepen en geïnterpreteerd. Er kan door deze dienstverlening nochtans geen enkel recht worden verbonden aan een vertaling. Bijgevolg is de enige hier van toepassing zijnde wettelijke taal, het Nederlands. Dit geldt eveneens voor de navolgende Algemene Voorwaarden van toepassing op deze website en alle mogelijke uitbreidingen en acties, niet-limitatief, van 'Antwerp Christmas™©'.

Algemene Voorwaarden

" Antwerp Christmas "

Geldigheid in gebruik van deze website en haar aanhorigheden :

 

Alle gepubliceerde informatie van welke aard ook is geldig voor gebruik en als tijdslimiet vatbaar voor aanspraak of opmerkingen, tussen 06 december van het begonnen jaar en eindigend op 06 januari van het jaar volgend. Elke voorafgaande of latere publicatie buiten deze periode mag, doch is niet vatbaar voor verhaal of dient als niet-gepubliceerd te worden beschouwd. Dit geldt eveneens voor welke publicitaire samenwerking ook, zodat vroegtijdige als latere zichtbaarheid, enkel kan aanzien worden als gunst. Er valt m.a.w. geen rechten uit te halen. Alle andere rechten worden gewaardeerd in dertigsten binnen de hiervoor opgegeven periode.

Door het gebuik van deze websitepagina en onze websites, gaat u akkoord met onze Algemene Voorwaarden en de regels voor Sociale Media. Deze zijn op eenvoudige wijze te bekomen: hieronder op de website of eventueel schriftelijk op aanvraag. Je kan uiteraard ook een afdruk maken van deze pagina.
Alle logo's en teksten zijn eigendom volgens het auteursrecht en merkenrecht van Info Antwerp™© en haar partners als daar zijn, Antwerp EVENTS©™ en Antwerp(en) Christmas©™. Het logo is in basis de "Informele" letter " i " met een lichtere achtergrondkleur of een donkere achtergrondkleur blauw. Bovenaan de steel van de letter " i " staat geen punt, maar een naar links kantelend hartje in wit. Naast de steel staat vertikaal het woord " Antwerp ". Het logo kan tevens met een rode achtergrondkleur zijn opgemaakt en worden gebruikt.
Enkel de rechtbanken van Antwerpen zijn bevoegd en naar Belgisch Recht, u gaat aldus hiermee akkoord.

 

By using this websitepage and our websites, you agree to our Terms and Conditions and also the roles of Social Media. These can be obtained in a simple way: here on the website or in writing on request.
All logos and texts are the property of copyright and trademark law of Info Antwerp ™ © and its partners as there are, Antwerp EVENTS © ™ and Antwerp (en) Christmas © ™. The logo is basically the "Informal" letter "i" with a lighter background color or a dark background color blue. At the top of the stem of the letter "i" is no dot, but a heart tilting to the right in white. Next to the stem is the word "Antwerp". The logo can also be made with a red background color. Recognition of jurisdiction under Belgian law and only these courts are competent.

 

KLIK OP  /  CLICK :

Toeristisch en informatief uitgangspunt

Doelstelling

Reikwijdte en verantworrdelijkheid van de informatieve content

Steden en Gemeenten

Samenwerking - Local Trust

Steun ons

Verkoop van locale producten

Contacten en adressenbestanden

Andere Kanalen

Wij steunen ook goede doelen

Bijzonderheden

 

Toeristisch en informatief uitgangspunt

 

Deze website behandelt onderwerpen gaande over en in de Belgische provincie Antwerpen. Na algemene provinciale informatie is er informatie gerangschikt per stad of gemeente liggende binnen de provinciale geografische grenzen. Ons uitgangspunt vertrekt van be.-onderwerpen (Provinciaal binnen het land België / be.) en omvat bebouwing, beleving, besturing, beweging, bewondering, bewoning en het bijzondere dat niet enkel binnen de andere deelgebieden of onderwerpen valt. Even een korte verduidelijking :

 

BEbouwing: gaat over huizen en gebouwen, pleinen en straten

BEleving: gaat over wat er te beleven valt, shopping, een dierentuin en dit rond de kerstperiode van het jaar

BEsturing: gaat over alles wat met de steden en gemeenten verand houdt en een wegwijs binnen deze overheden

BEweging: gaat over mobiliteit van en naar, veranderingen bij transportonderwerpen

BEwondering: gaat vooral over ons culturele luik en/of alles wat verwondering opwekt, zeker in een bijzondere periode als de Kerst

BEwoning: gaat over mensen, die iets extra te bieden hebben of beroemd en bekend zijn

Bijzonder: wat zeker onze aandacht mag verdienen

 

Doelstelling

 

Met de website wensen wij in de meest uitgesproken zin, de provincie Antwerpen te omschrijven in zoveel als mogelijk facetten van haar bestaan. Wij zijn ons bewust dat het onmogelijk is alles te omvatten, ons streven is dan vooral gericht om zoveel als mogelijk waardevolle informatie te verstrekken binnen een belevingswereld en dit op één verzamelplatform. Antwerp.Christmas wil tevens bijzonder zijn, geen reisbureau of een tunnelvisie naar de wereld, echter een verzamelpunt van een vertrekkend onderwerp, zodat de bezoeker eventueel verder kan naar haar of zijn doel.

 

Reikwijdte en verantwoordelijkheid van de informatieve content

 

Ofschoon wij ons uiterste beste doen om alle informatie juist en up-to-date te houden, kunnen er geen rechten uit geput worden en zijn wij niet aansprakelijk voor de mogelijke gevolgen van een foutief gegeven. In de meest ruime zin, vallen de aangebrachte teksten en beeldmateriaal evenals geluidsbestanden onder de verantwoordelijkheid van de indiener(s) en publicatie ervan, zal niet kunnen worden uitgelegd als zijnde nagekeken voor publicatie op onze website of andere kanalen. Dit geldt tevens voor de geplaatste linken naar andere digitale content of partners. De niet-werking van linken valt volledig ten laste van deze derden, hoewel ze bij eerste publicatie werkten.

Het is genoegzaam bekend en geweten dat internet soms gevaren meebrengt meer dat uitval van content tot de mogelijkheden behoort, de bezoeker sluit elke aansprakelijkheid hiervoor uit bij de aanbieder.

Deze website valt onder het auteursrecht en alle materiaal dat eventueel afkomstig is van deze website, gebruikt door derden, zal toestemming vergen én steeds verder worden verdeeld met bronvermelding "www.Antwerp.Christmas". Ondanks de bronvermelding, kan er geen spraken zijn van enige verantwoordelijkheid tov. onze content, gelet op het feit dat de aanbrengers van elke content akkoord gaan tot het afstaan van elk recht tot verdere verspreiding van bedoelde content, dus afstand van rechten deden voor publicatie en/of gebruik. Bij onduidelijkheid, verwijzen wij naar de talloze voorbeelden die op deze website te vinden zijn, elke derde partij zal zich dan ook voorafgaandelijk vergewissen door raadpleging van alle content verbonden aan Antwerp Christmas, welke de naam en de vorm beschouwd als intellectuele eigendom gevestigd op elk onderdeel.

 

Steden en gemeenten

 

Alle steden en gemeenten binnen de grenzen van de provincie Antwerpen worden op deze website behandeld, zowel via tekst als beeldmateriaal, geluid en elke andere vorm van waarneming. Er is steeds een volgorde in opmaak en verwerking zoals hiervoor in de eerste paragraaf weergegeven.

 

Samenwerking - Local Trust

 

Elke samenwerkingsaanvraag nemen wij graag ter harte. Je kan ons steeds iets toezenden dat (on)rechtstreeks met de onderwerpen van deze wesite te maken heeft. Wil je echter zelf meer in de kijker komen te staan, blijvend en op regelmatige basis meewerken, neem dan even contact met ons op om mogelijks toe te treden tot de groep speciale contacten een aanbieders van informatie en meer. Wij noemen deze mensen "Local Trust™©". Dit gegeven kan slaan op de participatie bij " Info Antwerp " en/of " Antwerp Christmas " volgens afspraak.

Zij of hij die zich wenst aan te sluiten als Local Trust, gaat een verbintenis aan voor een eerste volledig jaar, dat telkens stilzwijgend verlengd wordt indien niet opgezegd binnen de laatste drie maanden door één der partijen. Een Local Trust is een lid voor het jaar waarin de erkenning werd toegezegd door ons. Het niet-nakomen van de afspraken kan betekenen dat de betreffende persoon terug wordt aanzien als een gewoon lid en alzo toch het lidmaatschap dient te vergoeden voor dat jaar. De titel Local Trust™© kan dan vanzelfsprekend niet meer gedragen worden.

De Local Trust dient minstens vijf bijdragen per jaar te leveren in tekst- of beeldvorm of bij elk ander medium zoals geluid of andere waarneming, dat als volwaardige bijdragen kan bestempeld worden. Het kan gaan over een artikel dat voldoende informatief en lang is zodat de lezer er iets uit kan putten. Een bijzondere foto aanleveren of een beeldverhaal. Een podcast enz. Wanneer wij niet akkoord gaan met de inhoud van de aanlevering, geven wij bericht aan de Local Trust omschreven met de redenen. Dit geldt zo-ook voor de kwantitatieve normen die wij verwachten van een Local Trust. Antwerp.Christmas™© kan steeds een afzonderlijke overeenkomst opstellen met de Local trust indien verduidelijking noodzakelijk blijkt.

 

Steun ons

 

Je steun wordt steeds gebruikt om onze doelstellingen en de werking te verbeteren, door nog meer informatie te verstrekken of de uitbreiding van de website en/of activiteiten ter promotie van de provincie Antwerpen meer een algemene informatiehulp. Je steunt ons als Local Trust(TM) van Antwerp Christmas of je brengt ons goede content aan. Een financiële steun eenmalig als klein bedrag of een jaarlijkse steun door het betalen van het opgegeven jaarbedrag. Door betaling ga ja akkoord met onze visie en werking en uiteraard met deze Algemene Voorwaarden. Aan de betaling van een steunbedrag kan een geschenkje verbonden zijn, waarvan de inhoud steeds voor de betalende partij eigendom wordt. Bij het aanklikken van de badge voor een steunbetaling, wordt steeds weergegeven of er een geschenk zal worden toegekend en haar inhoud. Aankoopbetalingen van goederen of diensten aangeboden op deze website of de andere kanalen van Antwerp Christmas, vallen onder het consumentenrecht en dit voor zover het geen rechtstreekse digitale diensten betreffen.

 

Verkoop van locale producten

 

Binnen de website zijn er mogelijkheden tot verkoop van locale producten ingebouwd. Aankoopbetalingen van goederen of diensten aangeboden op deze website of de andere kanalen van Info Antwerp, vallen onder het consumentenrecht en dit voor zover het geen rechtstreekse digitale diensten betreffen. Betreffende rechtstreekse digitale diensten zijn bv. muziek- of tekstbestanden die automatisch worden toegezonden na betalingsontvangst. Er is ook geen terugstuurmogelijkheid voor boeken en platen. Betalingen voor een lidmaatschap of een gift kunnen nooit terugvorderbaar gesteld worden.

Het is mogelijk dat wij fysieke lokale producten aanbieden van derden, in dat geval ga ja uitdrukkelijk akkoord met de algemene (verkoops)voorwaarden van deze derde partij door omleiding naar hun producten, website of enig ander verkoopskanaal.

Er zijn drie soorten (of een comninatie ervan) van aanduiding van het te betalen bedrag en productomschrijving :

- Op de badge staat het product en de prijs vermeld ;

- Je kan met de cursor op de badge gaan staan en je krijgt de omschrijving en de eventuele prijs te betalen ;

- Mocht er onverhoopt toch een fout zijn opgetreden bij de prijsomschrijving en de te leveren goederen en/of diensten, geen probleem dat je bij het klikken met je cursor op de badge terechtkomt op een betaalscherm. In dat geval kan je linksonder gewoon weerkeren naar de hoofdpagina, zodat er geen transactie plaats heeft gevonden. Meestal wordt alnog een omschrijving weergegeven bij de eventuele doorverwijzing naar de betaalprovider. Deze website werkt met de betaalprovider Mollie.

 

Contacten en adressenbestanden

 

Met de grootste zorg worden contacten en informatie die ons wordt bezorgd, behandeld en slechts in die mate dat persoonlijke gegevens slechts betrekking hebben op basisgegevens zoals naam en mailadres, indien nodig een aanschrijfadres en telefoonnummer. Indien meer gegevens noodzakelijk zouden zijn voor onze werking, zal de contactant steeds hiervan bericht ontvangen en haar of zijn akkoord kunnen intrekken.

De contacten en contactgegevens worden nooit doorgegeven aan derden partijen die buiten onze werking vallen of doorverkocht zonder uitdrukkelijke toestemming van de contactant. De informatie wordt nooit langer bijgehouden dan noodzakelijk voor een goede werking.

Andere contacten die noodzakelijk zijn voor de goede werking en die gegevensoverdracht gebruiken, vallen niet onder onze verantwoordelijkheid, maar het zal de contactant voldoende worden verduidelijkt dat de overliggende partij haar of zijn gegevens dient te gebruiken. Als voorbeeld doch niet-limitatief, vermelden wij onze betaalprovider Mollie die uiteraard de betaalgegevens van de contactant nodig heeft, eventueel aangevuld met adresgegevens.

Om ons te bereiken, kan je mailen door op de pagina Contact het invulformulier aan te klikken zodat je rechtstreeks aanschrijft. Via deze weg kan je naar Belgisch Recht alle gegevens van verantw. contactpersoon en activiteit opvragen en je gaat alzo akkoord dat deze informatie alsdan volstaat en dit mede in overeenstemming met de General Data Protection Regulation, afgekort ‘GDPR'. je gaat eveneens akkoord dat wij onze gegevens slechts gemotiveerd opgeven indien er een belang bij is, dit omwille van veiligheidsredenen. Dit belang dient dan uitdrukkelijk vermeld te worden bij het invullen van het contactformulier, wij zullen dit ruimhartig toepassen bij een normale motivering.

 

> Contactname met ons :

   De gebruiker van de website gaat bij contactname met ons akkoord om steeds in de onderwerplijn de te behandelende stad of gemeente te vermelden gevolgd door het betreffende te behandelende onderdeel (van de zeven) te vermelden. Zo dit niet wordt uitgevoerd, is er geen garantie op een antwoord op de vraag of opmerking van onzertwege. Elk ander onderwerp waarvoor een schrijven wordt gericht, zal dan ook beginnen met "Info Antwerp Ander Onderwerp". Klik hier voor contact.

 

Andere kanalen

 

Wij gebruiken tevens andere kanalen om meer bekendheid te verwerven en publiek naar deze website te loodsen en dit in de meest mogelijke digitale omgeving, waarbij sociale media.

 

Wij steunen ook goede doelen

 

Om de interactie te bevorderen en ons imago te bestendigen, steunen wij goede doelen die een rechtstreeks verband hebben met de provincie Antwerpen. Aanbieders kunnen geen rechten claimen en elk dossier wordt afzonderlijk bekeken en beoordeeld, waarna er pas bij goedkeuring een overeenkomst ontstaat. Het goede doel dat spontaan door Info Antwerp zou worden opgenomen, heeft steeds het recht dit te weigeren door simpelweg dit schriftelijk kenbaar te maken.

 

Bijzonderheden

 

Heb je een fout ontdekt op onze website, laat het ons a.u.b. even weten. Wij zijn dankbaar voor al je informatie of opmerkingen. Neem gerust contact met ons op via mail of de kanalen die mogelijkheden verschaffen binnen de sociale media.

 

 

PP of Product Placement en andere publiciteit

 

Het gebruik en alle handelingen zoals verkoop of verhuur van producten en diensten, vallen zonder uitzondering onder het Belgisch Recht en contactanten evenals contractanten gaan uitdrukkelijk akkoord dat enkel en alleen de Rechtbanken te Antwerpen bevoegd zijn.

 

1. De " Kerstwensen " hebben een vaste lay-out en stijl

 

   De geldende lay-out is te vinden op de eerste pagina van de gemeente Aartselaar en heeft volgende

   kenmerken : De aanhef of de titel mag maximaal 15 tekens bevatten, waarbij spaties en speciale

   tekens, worden aanzien als één teken in de zin van de zelfde ruimte ; dit is ook zo voor de verdere

   tekst die mag bestaan uit maximaal 175 tekens.

 

   De foto is steeds hetzelfe formaat in een cirkel (200 x 200 pix.)

 

   De opgegeven tekst dient enkel tot het doel van de website, mag geen wettelijk verboden inhoud

   bevatten en is in overeenstemming met de titel. In deze context mag de tekst eindigen met één

   link naar een andere website of andere tekst.

 

   De aanvraag gebeurd via het invulformulier dat alle informatie bevat, zoals een foto en een tekst,

   de eventuele link, doch alles dient rechtenvrij te zijn voor publicatie. De toezender gaat

   uitdrukkelijk akkoord met elke publicatie, zelfs met verdere verspreiding, doch enkel en alleen

   door de uitgever van deze website en haar verbonden contacten. Per gemeente of stad is er een

   mogelijkheid voor twee "Kerstwensen" ; de eerste aanvrager die tevens binnen de drie dagen tot

   betaling overging na bevestiging van een vrije plaats, krijgt de betreffende plaats op één of twee

   toegewezen.

 

   Bij Bestellen en Betalen ziet u een duidelijke prijs en het voldoen van de betaling bevat tevens

   akkoord met de voorwaarden zoals hierboven beschreven. Er is geen terugbetaling mogelijk.

 

2. Onze " Sterren van Geluk "

 

   Het aanklikken van het Sterlogo met de omschrijving Sterren van / vol Geluk, kunnen een com-

   merciële boodschap inhouden. Het aanklikken behelst geen enkele aankoopverplichting. Indien er

   een aankoopbod of enige andere commerciële aanbieding wordt getoond, zal de prijs en de

   omschrijving een duidelijk beeld verschaffen op het product en/of de dienst. Bij verdere actie, zal

   de klant bij afrekening nogmaals prijsopgave getoond worden.

 

3. Kerstmarkten

 

   Op de pagina met overzicht van alle steden en gemeenten binnen de provincie Antwerpen ge-

   noemd onder "Kerstmarkten", staat op dezelfde lijn achteraan rechts een ster. De cursor die op de

   ster wordt geplaatst, geeft de plaats weer van de stad of gemeenten alwaar een publicitaire

   aanbieding kan worden opgenomen. Tevens verschijnt er de prijs voor publicatie en door het aan-

   klikken wordt de nieuwe pagina weergegeven voor contact en informatie met de verschillende

   betaalmogelijkheden. Door betaling gaat de klant akkoord met de gestelde voorwaarden. Het

   betalen van een bedrag dat niet in overeenstemming is met de gevraagde som, zal onvoorwaarde-

   lijk worden aangewend voor (een) andere publicatie(s) binnen de opgegeven stad of gemeenten, 

   in verhouding met de betaalde som. Er worden geen gelden terugbetaald, maar na aanschrijving is

   er mogelijkheid tot bijstorten naar de juiste prijs. De navolgende betalings- en factuurvoor-

   waarden zijn van toepassing :

 

Betaling in contanten of bij gebuikmakend van de diensten MOLLIE die onze betaalprovider is, bij de opdracht. De ontvangst van de factuur of rekening, zelf enkel de stortingopgave, geldt van rechtswege en volgens artikel 1139 van het B.W. als ingebrekestelling zonder dat er enige akte nodig is en alleen door het verstrijken van de termijn. Bij gebrek aan betaling op de vervaldag zullen zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling de bedragen van de provisies en/of facturen een intrest opbrengen van 10,5%(*) en een bijkomende schadevergoeding conventioneel en onverminderbaar vastgesteld op 25% van het verschuldigd bedrag van de factuur met een minimum van Eur. 130,00 . Prestaties (KBO BE.0516.804.221) worden geleverd naar bestvermogen in de ruimste zin, doch zonder resultaatsverbintenis en de Klant / Cliënt (op wiens naam de factuur werd opgesteld, op wiens naam de provisie werd gevraagd) verklaart uitdrukkelijk de prestaties te kennen of op de hoogte gebracht te zijn. Alle opdrachten die een materiele levering betreffen vallen onder de activiteiten van bemiddeling en de

toepassing van het consumentenrecht, met uitzondering van digitale diensten en -aanleveringen of de verkoop van boeken, platen en tickets die nooit een terugzending mogelijk maken en dus zonder enige terugbetalingsmogelijkheid dienen te worden beschouwd.

Ingeval van betwisting zijn enkel en alleen de Rechtbanken van Antwerpen bevoegd en naar Belgisch Recht.

(*) Bedoelde intrest is 5,5% per jaar verhoogd met 5% per jaar volgens de Europese Richtlijn en vastgesteld op de factuurdatum.